Pneuboss
Giti summer top
Sledování
objednávky
košík
Nákupní košík je prázdný

Všeobecné pojistné podmínky

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP-PC-1606)
 
Článek 1 –    Úvodní ustanovení
 1. Toto pojištění se řídí právním řádem České republiky. Platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ustanovení, všeobecné, zvláštní a doplňkové pojistné podmínky, případně další ujednání pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem.
 2. Všeobecné, zvláštní a doplňkové pojistné podmínky tvoří spolu s pojistnou smlouvou jednotný právní dokument, který je třeba číst a aplikovat ve vzájemné souvislosti a jednotě. V případě rozporu mezi všeobecnými pojistnými podmínkami na straně jedné a zvláštními nebo doplňkovými pojistnými podmínkami na straně druhé mají přednost příslušná ustanovení zvláštních nebo doplňkových pojistných podmínek. Od všeobecných, zvláštních a doplňkových pojistných podmínek se lze odchýlit v pojistné smlouvě.
 3. Toto soukromé neživotní pojištění se uzavírá jako pojištění škodové dle definice pojistného odvětví B18 Přílohy 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 –    VÝKLAD POJMŮ

Pro účely tohoto pojištění se níže uvedené pojmy vykládají vždy takto:
pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, France registrován v Register of Commerce and Companies of Nanterre pod číslem B 403 147 903, a jednající prostřednictvím EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH, 4-8 Eden Quay, Dublin 2, IRELAND registrován v Irish Company Registration Office pod číslem 907 089;
pojistník: TASY s.r.o. Mokrá 358, 66404 Mokrá – Horákov, IČ: 26936321;
asistenční centrála: Europ Assistance s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25287851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87094;
pojištěný: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která splnila podmínky uvedené v čl. 5 těchto VPP-PC-1606;
oprávněná osoba pro sekci A ZPP-PC-1606: oprávněný uživatel vozidla v době pojistné události;
oprávněná osoba pro sekci B ZPP-PC-1606: oprávněnou osobou je vždy pojištěný;
pojištění škodové: pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události;
pojistná událost: nahodilá skutečnost blíže určená ve zvláštních pojistných podmínkách, která nastala v době trvání pojištění a s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění;
škodní událost: skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění z tohoto pojištění;
smluvní dodavatel / dodavatel: právnická či fyzická osoba, která poskytuje služby či provádí práce, které jsou objednány asistenční centrálou a vykonávány pro pojištěného;
zajištění služeb: forma pojistného plnění, kdy pojistitel prostřednictvím asistenční centrály provede úkony potřebné k poskytnutí služby pojištěnému v rozsahu a dle limitů všeobecných a zvláštních podmínek pojistné smlouvy, přičemž náklady služeb přesahující stanovené finanční limity budou uhrazeny pojištěným;
práce: služby, které má pojistitel prostřednictvím asistenční centrály zajistit pojištěnému v případě pojistné události;
vozidlo: osobní automobil případně lehký užitkový automobil s max. počtem 9 sedadel včetně sedadla řidiče a max. celkovou hmotností 3 500 kg;
defekt: jakékoliv náhodné poškození pneumatiky, v jehož důsledku je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů (včetně najetí vozidla na obrubník či do výmolu na pozemní komunikaci) s výjimkou dopravní nehody vozidla
dopravní nehoda: událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž došlo ke škodě na majetku. (vnější náraz nebo střet s překážkou během jízdy)
vandalismus: poškození pneumatik vozidla cizím subjektem, v jehož důsledku je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů;
krádež: odcizení pneumatik vozidla cizím subjektem;
silniční asistence: výjezd smluvního dodavatele asistenční centrály na místo pojistné události, jehož cílem je odstranění příčiny událostí přímo v místě události;
odtažení vozidla: výjezd smluvního dodavatele asistenční centrály na místo pojistné události, jehož cílem je dopravení nepojízdného vozidla z místa události do nejbližšího autorizovaného servisu;
dezén: vzorek pneumatiky.
 
Článek 3 – ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ

 1. Pojistné plnění poskytne pojistitel v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou a definovaném zvláštními pojistnými podmínkami.
 2. V souladu s těmito pojistnými podmínkami sjednává pojistitel pojištění zahrnující následující pojistná rizika neživotního pojištění.
  1. pojištění nákladů asistenčních služeb vzniklých v souvislosti s defektem, vandalismem a krádeží;
  2. pojištění nákladů v souvislosti s náhodným poškozením pneumatiky, defektem.
 3. pojištění nákladů asistenčních služeb vzniklých v souvislosti s defektem, vandalismem a krádeží;
 4. pojištění nákladů v souvislosti s náhodným poškozením pneumatiky, defektem.
 5. Podmínky získání nároku na pojistné plnění, horní hranice pojistného plnění a jednotlivé výše dílčích limitů pojistného plnění je vymezena dále v textu ZPP-PC-1606.
 6. Pojistitel není povinen poskytnout plnění, projeví-li se v době trvání pojištění důsledky události nastalé před počátkem pojištění.
 7. Nárok na poskytování pojistného plnění vzniká pouze za podmínky zajištění služeb prostřednictvím asistenční centrály.
 8. V případech, kdy je zajištění asistenčních služeb prováděno bez předchozího nahlášení a schválení asistenční centrálou, nebudou vzniklé náklady pojištěnému zpětně hrazeny nebo jejich výše může být krácena a to do výše nákladů, které by pojistitel hradil, pokud by služby byly poskytnuty smluvním dodavatelem asistenční centrály.
Článek 4 – VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
 1. Pojištění vzniká pro každou fyzickou nebo právnickou osobu, která zakoupila pneumatiku prostřednictvím e-shopu pojistníka (www.pneuboss.cz) včetně pojištění, zaplatila kupní cenu a pneumatiku řádně převzala, a uhradila poplatek za pojištění.
 2. Každé jednotlivé pojištění může vzniknout na základě uzavřené přihlášky k pojištění k pojištění mezi pojistníkem a pojištěným.
 3. Právo na pojistné plnění z pojistné události však vzniká pojištěnému a pojistitel má povinnost poskytnout mu pojistné plnění až po zaplacení pojistného, nejdříve však počátkem pojištění, a to ve vztahu ke škodní události, která nastala až po zaplacení pojistného, nejdříve však po počátku pojištění.
 4. Pojistná ochrana vzniká od 00:00 hodin dne uvedeného v přihlášce k pojištění jako počátek pojištění a zaniká ve 24:00 hodin dne uvedeného jako konec pojištění.
 5. Počátek pojištění nemůže být sjednán na den, který předchází dni nabytí účinnosti pojistné smlouvy.
 6. Pojištění zaniká:
  1. dohodou pojistitele a pojistníka;
  2. výpovědí doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, přičemž dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zanikne;
  3. výpovědí ke konci pojistného období, bylo-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, přičemž výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
  4. výpovědí podanou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, přičemž dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba v délce 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zanikne,
  5. odstoupením od pojistné smlouvy,
  6. odmítnutím pojistného plnění ze strany pojistitele, v tom případě pojištění zanikne dnem doručení odmítnutí pojistného plnění, Pojisitel má v tomto případě právo na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění; je-li pojistné stanoveno jako jednorázové, má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné.
 7. Pojištění dále zaniká:
  1. uplynutím pojistné doby,
  2. zánikem pojistného nebezpečí,
  3. smrtí pojištěného,
  4. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem k zaplacení dlužného pojistného.
 8. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.
 
Článek 5 – povinnosti při škodné události
 1. Kromě povinností uložených zvláštními, popř. doplňkovými pojistnými podmínkami a právními předpisy, je pojištěný zejména povinen:
  1. učinit veškerá možná opatření k odvrácení či zamezení rozšíření jakékoli škodné události;
  2. bez zbytečného odkladu správci pojištění písemně oznámit, že nastala škodná událost, dát o ní pravdivé vysvětlení a podat důkazy o jejím vzniku a rozsahu;
  3. spolu s oznámením škodné události zaslat správci pojištění řádně vyplněný škodní protokol s originály dokladů, jež jsou uvedeny v záhlaví tohoto protokolu, případně předložit další doklady, které si vyžádá asistenční centrála;
  4. oznámit správci pojištění, je-li totéž riziko pojištěno zároveň u jiného pojistitele, uvést jeho jméno a údaje o sjednaném pojištění;
  5. zabezpečit vůči jinému právo na náhradu újmy způsobené pojistnou událostí.
 2. Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel prostřednictvím asistenční centrály právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
 3. Pojistitel je oprávněn, prostřednictvím asistenční centrály, odmítnout pojistné plnění v celém rozsahu, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.
Článek 6 – DORUČOVÁNÍ
 1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice prostřednictvím držitele poštovní licence (pošty) jako obyčejné či doporučené zásilky, případně jiným vhodným způsobem, není-li dohodnuto jinak.
 2. Není-li adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval.
 3. Pojistník a pojištěný jsou povinni neprodleně pojistiteli prostřednictvím asistenční centrály písemně oznámit změnu adresy pro doručování s tím, že není-li změna adresy oznámena, má se za to, že se adresát zdržuje na uvedené adrese, není-li jím prokázán opak.
 4. Pojistitel, pojistník a pojištěný se dohodli na tom, že pokud bude dopisem doručována pojistitelem prostřednictvím asistenční centrály pojistníkovi nebo pojištěnému výpověď, odstoupení od této smlouvy nebo oznámení o odmítnutí pojistného plnění a tento dopis se vrátí pojistiteli prostřednictvím asistenční centrály jako nedoručený, zaniká pojistná smlouva dnem, kdy se tento dopis pojistiteli prostřednictvím asistenční centrály vrátí.
 5. Pojistitel je povinen prostřednictvím asistenční centrály pojistníkovi nebo pojištěnému zaslat výpověď, odstoupení od smlouvy nebo oznámení o odmítnutí pojistného plnění formou doporučeného dopisu nebo doporučeného dopisu do vlastních rukou.
Článek 7 – VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
 1. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě výluk uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách a také tehdy, dojde-li ke škodné události v souvislosti či v důsledku:
  1. úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z jeho podnětu;
  2. hrubé nedbalosti pojištěného;
  3. jednání pojištěného pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek;
  4. událostí spojených se spácháním úmyslného trestného činu pojištěným, úmyslného přestupku nebo úmyslného způsobení škody pojištěným;
  5. událostí spojených s náhradou újmy vzniklé v důsledku neplněných závazků pojištěného;
  6. sebevraždy nebo psychické nemoci pojištěného;
  7. události, kdy její vznik mohl pojištěný s ohledem na okolnosti očekávat nebo mohl zabránit vzniku pojistné události, ale neučinil tak;
  8. války, občanských nepokojů, stávky, vyhlášené či nevyhlášené vojenské akce, občanské války, revoluce, vzpoury, vojenského puče nebo násilného uchopení moci
  9. úniku jaderné energie či záření radioaktivního paliva nebo odpadů, účinku jaderných, chemických či biologických zbraní;
  10. teroristického činu;
  11. jakýchkoli jiných aktů násilí, na nichž se pojištěný podílel;
  12. jakéhokoliv jiného zásahu vyšší moci.
 2. V případě škodné události vzniklé z titulu pojistného rizika definovaného Článkem 2 odstavec 1.b. SEKCE B ZPP-PC-1606 nehradí pojistitel náklady v případě, že:
  1. se na poškození pojištěné pneumatiky vztahuje záruka výrobce či prodejce;
  2. k poškození pneumatiky dojde její nesprávným použitím;
  3. k poškození pneumatiky dojde následkem vandalismu.
 3. Pojištění se nevztahuje na:
  1. vozidla, která jsou upravena nebo obměněna tak, že nesplňují podmínky pro poskytování standardních asistenčních služeb (např. závodní automobily, vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla určená pro přepravu nebezpečných věcí, historická vozidla);
  2. pravidelnou výměnu pneumatik a jinou údržbu a prohlídky, související s běžným provozem vozidla a dále nedostatky v povinné výbavě a příslušenství, jakož i poruchy nebo selhání přívěsů vozidla a zařízení pro jejich připojení;
  3. pojistné události, které se staly mimo pozemní komunikaci, popř. v terénu, který brání kvalitnímu a včasnému poskytnutí služeb;
  4. pneumatiky zakoupené jinak než prostřednictvím internetového obchodu pojistníka www.pneuboss.cz;
  5. pneumatiky určené pro závodní účely a pro další následný prodej (velkoobchodní odběratelé);
  6. pneumatiky pro vozy s hmotností nad 3,5 t., vleky a karavany.
Článek 8 – ÚZEMNÍ ROZSAH
 1. Pojištění se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky a v zahraničí v zemích, které jsou součástí mezinárodní dohody o vzájemném uznání pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, přičemž členství těchto zemí není ke dni škodné události pozastaveno.
Článek 9 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Pojistitel, pojistník, asistenční centrála a pojištěný shodně konstatují, že pro zabezpečení plnění po pojistné smlouvy je nutné zpracování osobních údajů pojištěného a pojistníka. Pojistník a pojištěný výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje (zejm. jméno, příjmení, IČ, rodné číslo, adresa, email), které sdělí pojistiteli anebo správci pojištění v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením pojistné smlouvy a které jsou obsahem pojistné smlouvy a dokladů souvisejících nebo které byly pojistitelem nebo asistenční centrálou oprávněně získány od třetích osob, jsou pojistitel a asistenční centrála oprávněni zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a právním řádem ČR, výlučně za účelem plnění činnosti dle této pojistné smlouvy a to po dobu platnosti této pojistné smlouvy, jakož i po jejím skončení po dobu nezbytnou pro ochranu práv pojistitele a asistenční centrály, tj. po dobu 5 let ode dne zániku pojištění nebo ode dne splacení všech závazků pojistníka a pojištěného vůči pojistiteli a asistenční centrále dle pojistné smlouvy a těchto Všeobecných pojistných podmínek, a to od té skutečnosti, která nastane později. Pojistitel a asistenční centrála se zavazují chránit údaje o pojištěném a pojistníkovi dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dodržovat povinnosti s ochranou osobních údajů související, a to i po ukončení smluvního vztahu založeného pojistnou smlouvou.
 2. Pojištěný a pojistník udělují tímto pojistiteli a asistenční centrále výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje pojištěného a pojistníka využili pro účely marketingové a zákaznické analýzy, rozvoje obchodu a metodologie, statistiky, řízení rizika, marketingu, poskytování zákaznických služeb a nabídky produktů a služeb.
 3. Pojištěný a pojistník dále udělují pojistiteli a asistenční centrále výslovný souhlas k tomu, aby tyto údaje pro výše uvedené účely předali subjektům, s nimiž pojistitel nebo asistenční centrála spolupracují při uzavírání a plnění předmětu pojistné smlouvy, a dále orgánům dohledu, které si tyto údaje vyžádají, a to v obou případech i do jiných států.
 4. Pojištěný a pojistník jsou oprávněni obdržet od pojistitele a asistenční centrály informaci o tom, které jeho osobní údaje pojistitel a asistenční centrála spravuje. V takovém případě je pojištěný povinen podat písemnou žádost, kterou zašle na adresu asistenční centrály. Toto ustanovení platí obdobně i pro pojistníka. Dále jsou pojištěný a pojistník oprávněni od pojistitele a asistenční centrály žádat opravu osobních údajů.
 5. Pojištěný a pojistník dále uděluje pojistiteli a asistenční centrále souhlas s využitím elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení pojistitele, asistenční centrály a jeho smluvních partnerů dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může být pojištěným a pojistníkem kdykoli odvolán.
 6. V případě využití telefonu jako alternativního komunikačního prostředku ze strany pojištěného, pojistníka anebo asistenční centrály souhlasí pojištěný a pojistník s nahráváním příchozích i odchozích telefonních hovorů asistenční centrálou na zvukový záznam a s použitím takového záznamu v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Asistenční centrála bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu platnosti pojistné smlouvy s tím, že po uplynutí této doby bude možno záznam využít pouze za účelem ochrany práv pojistitele a asistenční centrály jako správce a zpracovatele v něm obsažených osobních údajů pojištěného a pojistníka, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, jehož je pojistitel, asistenční centrála, pojistník nebo pojištěný účastníkem. Pojištěný a pojistník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které sdělil asistenční centrále a které jsou obsaženy ve zvukovém záznamu hovoru, budou v jeho rámci drženy po dobu a za účelem uchování záznamu.
 
 
ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY (ZPP-PC-1606)
 
SEKCE A – Pojištění organizace a nákladů asistenčních služeb vzniklých v souvislosti s defektem, dopravní nehodou, vandalismem a krádeží
Článek 1 – Předmět pojištění
 1. Předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění formou asistenčních služeb v rozsahu a dle podmínek pojistné smlouvy, všeobecných pojistných podmínek a zvláštních podmínek pojištění.
 2. Asistenční služby budou poskytovány pojištěnému nebo oprávněné osobě v případě, kdy na vozidle dojde k následujícím pojistným událostem a jejichž následkem je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů: defektu, vandalismu, dopravní nehodě či krádeži jedné či více pneumatik vozidla.
Článek 2 – POJISTNÉ PLNĚNÍ
 1. V rámci pojištění má oprávněná osoba právo obrátit se na asistenční centrálu s žádostí o:
  1. vyhledání a sdělení kontaktu nejbližšího vhodného servisu dle požadavku klienta;
  2. zajištění konferenčního hovoru s technickým specialistou asistenční centrály, případně spojení s technikem autorizovaného servisu ke konzultaci otázek technického charakteru, týkajících se provozu vozidla.
 2. V případech, kdy na pneumatice pojištěného vozidla dojde k pojistné události, zajistí pojistitel prostřednictvím asistenční centrály:
  1. Silniční asistenci k odstranění defektu vozidla na vozovce. V těchto případech asistenční centrála zajistí prostřednictvím svého dodavatele opravu vozidla. Cena náhradních dílů je hrazena klientem.
  2. Odtažení vozidla a přepravu cestujících (do max. počtu 5 osob) do nejbližšího servisu sdruženého v síti Pneuboss, či jiného smluvního servisu vzdáleného do 50 km od místa události v případech, kdy do 60 min. od příjezdu dodavatele asistenční centrály není možné provést opravu přímo v místě události.
  3. Uschování vozidla do doby převzetí vozu autoservisem v případě, že je cílový autoservis nebo dílna v době události uzavřen.
SEKCE B – Pojištění nákladů v souvislosti s náhodným poškozením pneumatiky defektem a dopravní nehodou
Článek 1 – Předmět pojištění
 1. Předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění blíže specifikovaného v Článku 3 ZPP v případě pojistné události spojené s náhodným poškozením pojištěné pneumatiky způsobeným defektem a dopravní nehodou.
Článek 2 – POJISTNÉ PLNĚNÍ
 1. V případě, že pojistitel určí nárok na pojistné plnění dle výše uvedených dokumentů, bude toto plnění vyplaceno pojištěnému jednou z následujících forem dle následujících kritérií:
  1. formou úhrady nákladů na opravu poškozené pneumatiky nebo;
  2. v případě, že pojištěnou pneumatiku není možné opravit, formou úhrady nákladů na novou pneumatiku, která musí být zakoupena v servisu sdruženém v síti spolupracu či jiném smluvním servise určeném asistenční centrálou. Základem pro určení výše plnění je cena nové pneumatiky snížená o případnou výši spoluúčasti.
 2. V případě pojistné události v závislosti na opotřebení pojištěné pneumatiky (hloubce dezénu) sníží pojistitel výši přiznaného pojistného plnění o následující výši spoluúčasti:
  Míra opotřebení dezénu Výše spoluúčasti
  0% - 25% 0%
  25,1% - 50% 25%
  50,1% - 75% 50%
  75,1% - 90% 80%
  90,1% - 100% 100%
 3. Opotřebením ve výši 100% se rozumí hloubka dezénu letní pneumatiky 1,6 mm a nižší a zimní pneumatiky 4,0 mm a nižší.
 
 
 
 
SEKCE C – Zvláštní ustanovení
Článek 1 – HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI A povinnosti pojištěného
 1. V případě pojistné události je oprávněná osoba povinna o této skutečnosti neprodleně informovat asistenční centrálu na telefonním čísle:
  +420 221 586 504, které je klientům k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Při kontaktování asistenční centrály je volající povinen sdělit následující informace:
  1. jméno a příjmení;
  2. číslo pojistné smlouvy;
  3. kontaktní telefonní číslo;
  4. model, barvu a RZ vozidla;
  5. místo, kde se nachází nepojízdné vozidlo
  6. důvod nepojízdnosti vozidla a okolnosti důležité k určení nejvhodnějšího řešení pojistné události.
 3. V případě pojistné události na pojištěné pneumatice je pojištěný, případně oprávněná osoba povinen bez zbytečného odkladu postoupit pojistiteli formulář “Hlášení škodné události” vč. v něm uvedených podkladů jako zejména originál účtu a faktury za opravu poškozené pneumatiky, originál účtu za nákup nové pneumatiky a kopie faktury za pořízení/nákup pojištěné pneumatiky, za účelem nahlášení škody a určení nároku na pojistné plnění. Formulář “Hlášení škodné události” pojištěný obdrží a odevzdá k částečnému vyplnění v servisu sdruženém v síti Pneuboss, případně jiném smluvním servise určeném asistenční centrálou. Pojištěný je povinen asistenční centrále předložit fotodokumentací poškozené pneumatiky dle pokynů v rámci formuláře „Hlášení škodné události“. V případě, kdy není možné pneumatiku opravit, je nutné navíc přiložit potvrzení servisu, že není možné opravit stávající pojištěnou pneumatiku.
 
Článek 2 – VÝLUKY A OMEZENÍ
 1. Nárok pojištěného na pojistné plnění nevzniká či může být omezen v následujících případech:
  1. jsou-li služby organizovány jinak než přes asistenční centrálu, popřípadě organizace služeb není předem odsouhlasena operátorem asistenční centrály;
  2. kdy kvalitnímu a včasnému poskytnutí služeb brání skutečnosti nezávislé na vůli asistenční centrály, např. vliv vyšší moci, změna právních předpisů v zemi události, rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy apod.
 2. Pojistné plnění je poskytováno formou přímého poskytnutí služeb nebo úhrady služeb, přičemž pro výpočet hodnoty pojistného plnění z cizí měny a pro výpočet hodnoty peněžní hotovosti na cizí měnu se použije devizový kurz ČNB platný pro den, ve kterém nastala pojistná událost.
Produkt přidán do košíku
přejít do košíku zavřít
Pneuboss.ShoppingCart.PreviewDown.Loading