Vyhledávaní

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající:


TASY s.r.o.

IČ: 26936321

Sídlo: Mokrá 358, 664 04 Mokrá-Horákov

Zapsaný: v OR spisová značka C 46798 vedená u Krajského soudu v Brně

Telefon: 773 09 03 07

e-mail: info@pneuboss.cz

č.účtu: 35-2075710217/0100


 1. Použití Všeobecných obchodních podmínek (VOP)


  Ustanovení těchto VOP se použijí na závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na stránkách www.pneuboss.cz

  Tyto VOP platí jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  V případě, že kupujícím je spotřebitel, se právní vztahy řídí také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě jakéhokoliv rozporu VOP se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva spotřebitele nemohou být VOP nijak krácena.

  Vstup do internetového obchodu prostřednictvím stránek www.pneuboss.cz nepožaduje nutnost registrace kupujícího.

 2. Kupní smlouva

  Vystavením zboží v internetovém obchodu nečiní prodávající žádnou závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy neuplatní.

  Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Koupit nyní“ s odkládací podmínkou úplného uhrazení kupní ceny.

  Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je následující:
   
         a. Kupující učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu.
         b. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu emailem.
         c. Prodávající potvrdí přijetí objednávky (akceptuje objednávku) kupujícímu emailem.
         d. Zaplacením kupní ceny včetně nákladů na dopravu nabývá kupní smlouva účinnosti.

  Kupující před dokončením a odesláním objednávky prostřednictvím zakliknutí políčka o souhlasu s VOP stvrzuje, že si přečetl a je seznámen s těmito VOP a s podmínkami zpracováním osobních údajů, a že s nimi bez výhrady souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupujícímu bude v potvrzení objednávky zaslán odkaz na VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky a tento odkaz bude trvale platný.

  Prodávající adresuje všechny úkony vůči kupujícímu na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Tasy, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. nebo smluvních partnerů Tasy, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


 3. Platební podmínky

  Kupující je povinen kupní cenu uhradit před dodáním zboží, a to takto:

   - dobírkou (způsob úhrady "DOBÍRKU"),
   - předem bankovním převodem, zboží bude odesláno po připsání částky na účet prodávajícího
   - při osobním odběru v hotovosti nebo platební kartou (způsob úhrady "FAKTURA PŘEDEM"),
   - online platební kartou (způsob úhrady "ONLINE PLATEBNÍ KARTOU"),


 4. Ceny, závaznost, odpovědnost za vady zboží

  Ceny uvedené u nabízeného zboží v systému www.pneuboss.cz jsou uvedeny včetně sazby DPH. Nabídka a cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku. Kupující tak obdrží zboží za ceny platné v okamžiku objednání a následném uzavření kupní smlouvy. Zaslaná objednávka je potvrzením tlačítka „Koupit nyní“ závazná.

  Odpovědnost za vady zboží a práva z vadného plnění se řídí obecně závaznou právní úpravou vyplývající z občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se u spotřebitele nepoužijí.

  Pro právnické osoby a podnikatele se záruční podmínky řídí občanským zákoníkem, a to dle podmínek výrobce a s vyloučením ustanovení určených pro spotřebitele.

  Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce, takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se ustanovení předchozí věty pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.


 5. Způsob přepravy - Dodací podmínky

  Určité zboží je možné vyzvednou osobně, za manipulační poplatek 80 Kč za 1 ks pneu na jedné z provozoven prodávajícího TASY s.r.o. v Mokrá Horákově nebo ve Šlapanicích, a to v době od pondělí do pátku 8:00 hod. do 16:00 hod. O místě vyzvednutí budou kupující informováni prostřednictvím SMS zprávy. Objednávka je rezervována po dobu 3 pracovních dní. V případě nevyzvednutí nebo nepožádání o prodloužení se rezervace automaticky ruší. V případě požadavku na prodloužení úložní doby nás kontaktujte na e-mail info@pneuboss.cz nebo na telefonním čísle +420 544 425 324.

  Nebo zvolit možnost doručení prostřednictvím jednoho z dopravců DPD / WE DO / GLS / Česká pošta / PPL. Dopravce zvolí prodávající.

  Zboží je možné dodat pouze na adresu v České republice a cena dopravy za 1 ks pneumatiky je od 149 Kč vč. DPH.

  Náklady na dopravu hradí kupující.

  Při objednání více jak 40 ks pneumatik lze sjednat dohodou stran individuální přepravní podmínky.

  Obvyklá dodací doba je dva až šest dnů od objednání zboží, v případě platby převodem od úhrady kupní ceny zboží.

  V případě, že objednané zboží není skladem, prodávající informuje kupujícího
  o pravděpodobné době dodání zboží.

  Prodávající neodpovídá za pozdní dodání zboží způsobené dopravcem či kupujícím.


 6. Reklamace

  Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci se tato doba zkracuje na jeden rok.

  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  Kupující je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně.

  Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady provozního charakteru, které u dodaného zboží vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují. Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné ojetí pneumatik a jejich poškození cizím předmětem.

  Prodávající o reklamaci rozhodne bez zbytečného odkladu. Reklamace uplatněná spotřebitelem bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

  Zboží je kupující povinen reklamovat písemně nebo e-mailem na adresu info@pneuboss.cz a zboží doručit na adresu TASY s.r.o. Mokrá 358, 664 04 Mokrá.

  V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na vrácení zboží kupujícímu kupující.

  Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce, takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se ustanovení předchozí věty pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

  Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.

 7. Odstoupení od kupní smlouvy

  Dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku platí, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí plnění.

  Při vrácení zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty si prodávající určuje podmínky pro zpětný odběr pneumatik individuálně po domluvě. Účtuje si v případě vrácení zboží po uplynutí 14-ti dní lhůty poplatek 50 Kč bez DPH/ks pneumatik a v případě vrácení zboží po uplynutí 30-ti denní lhůty si prodávající vystavuje právo účtovat poplatek 100 Kč bez DPH/ks pneumatik. Prodávající nevrací částku za dopravu. V případě objednání svozu ke kupujícímu prodávající účtuje od 149 Kč/ks včetně DPH, dle typu zboží.

  Kupující jako spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, například formou sdělení o odstoupení prostřednictvím e-mailu na adresu info@pneuboss.cz. Před vrácením zboží kupující zašle prodávajícímu e-mail se sdělením čísla prodejního dokladu a současně sdělí číslo bankovního spojení, na které mu následně po vrácení zboží bude vrácena příslušná částka.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Prodávající výslovně upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  Další podmínky a práva a povinnosti související s právem na odstoupení ve lhůtě 14 dnů, jak vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku, jsou obsažena ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, zpracovaném dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., které jsou obsaženy v příloze těchto obchodních podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.

  Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží.

  Prodávající může takto odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém rozhraní e-shopu www.pneuboss.cz byla způsobena nevědomě.

  Vzorové odstoupení od smlouvy ke stažení zde.
  Vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy zde.

  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

  Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

  „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 8. Ochrana a zpracování osobních údajů

  Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (z. o ochraně osobních údajů). (z. o zpracování osobních údajů) a také ode  dne 25. května 2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

  Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel(y): Objednávek (uzavření kupní smlouvy), zasílání newsletterů a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce nezpracovává OÚ na rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

  Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti. Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

  Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

  Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

  Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu. Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

  Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
  • E-mail – dpo@vatnet.cz

  Poučení o zpracování osobních údajů

  Služba ověřeno zákazníky a ochrana osobních údajů

  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Recenze tedy pocházejí pouze od kupujících, kteří na našem e-shopu nakoupili.

  Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 9. Účinnost

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.1.2021 a ruší předchozí znění VOP.

  Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 10.  Místo zpětného odběru

  TASY s.r.o.
  Mokrá 358
  664 04 Mokrá

  IČO 26936321
  DIČ CZ 26936321
  Zapsáno v OR spisová značka C 46798 vedená u Krajského soudu v Brně
  č.účtu: 35-2075710217/0100